NO INNOCENT OBJECTS - please scroll down for text in english

Det finns inga oskyldiga objekt - de bär alla på en tyst vittnesbörd

 

Vad döljer sig bakom etiketten MADE IN? Är det vad vi tror, och vad säger det om hur vi tänker och värderar varorna och människorna bakom? Barolo vill synliggöra våra föreställningar om hur vi värderar objekt utifrån hur och var och av vem vi tror att de är gjorda. I förlängningen speglar det också hur olika vi värderar människor. Barolo menar att det inte finns några oskyldiga objekt. Alla har de en bakgrund, alla har de vidrörts av människor, maskiner och är resultat av olika system. Deras kvalité, pris och utseende bär om en tyst vittnesbörd om detta. Hon söker sig till den ”mörka” sidan av MADE IN och vad som mer ligger bakom dessa betydelsefulla och ofta avgörande ord, både i praktiken och i våra föreställningar och värderingar. Barolo's mission är att ställa obekväma frågor och försöka hitta förklaringar på något som är långt mer komplext än vad de flesta av oss tror.

 

Det här är ett projekt som startades för snart fem år sedan. Efter att ha verkat som designer i många år dök alltfler frågor upp som pockade på svar. Det resulterade i en essä i bokform: Brave New Production, där hon ifrågasätter rådande strukturer och synsätt inom det mångbottnade området produktion. Det tog hon vidare i Brave Magazine #2 och i en utställning. Här har hon samarbetat med flera som har bidragit med text eller bild, tankar och arbete. Hennes texter används som kurslitteratur på Konstfack och på Textilhögskolan i Borås, flera föreläsningar och undervisning i konsthantverklig och småskalig produktion med stort och litet perspektiv för design- och konsthantverksstudenter.

 

Bok och tidning finns på webshopen och på bokhandeln Konst-ig.


Projektet var ett konstnärligt forskningsprojekt delvis finansierat av KU-medel från Konstfack och med projektbidrag från Konstnärsnämnden. Det ställdes ut 2013 på Konstfack och har också visats på Falkenbergs Museum, Form/Designcenter i Malmö samt Design Museum i Helsingfors. Med texten "Äta, köpa, sova, dö" bidrog också Susanne Helgesson. Lena Nilsson med essän "Onda handlingar" och Julia Hederus med reportaget "Nordkorea gör inte jeans".


Företaget som gör det billigare för kunden: det blev för dyrt med pip...

 

The company that makes it cheaper for the customer: it was too expensive, with spout ...


Photo: Karin Björkquist


T-shirt i begränsad upplaga om 20. Numrerad galge ingår.


T-shirt made in a limited edition of 20. Hanger included. Woven label.

There are no innocent object - they all carry a silent witness

 

What hides behind the label MADE IN? Is that what we believe, and what does that say about how we think and evaluate the products and the people behind? Margot Barolo want to visualize our ideas of how we value objects based on how and where and by whom we believe they are made. By extension, it also reflects how different we value people. Margot says that there are no innocent objects. They all have a background, they all have been touched by humans, machines, and are the result of different systems. Their quality, price and appearance bears a silent testimony to this. She seeks the " dark" side of MADE IN and what's more behind these important and often decisive word , both in practice and in our beliefs and values. Margot's intention is not to come up with the answer as to what is better than anything else. Her mission is to ask awkward questions and try to find an explanation of something that is far more complex than what most of us think.

 

This is a project started almost five years ago. After working as a designer for many years appeared more and more issues that insisted on answers. This resulted in an essay in book form: Brave New Production, where she questions the prevailing structures and approaches within the multifaceted field of production. There she took on in Brave Magazine # 2, and in an exhibition. Here, she has collaborated with several who have contributed text or image, thoughts and work. Her lyrics are used as textbooks at the College of Arts and the School of Textiles in Borås, several lectures and instruction in arts and crafts real and small-scale production with large and small perspective for design and craft students.

 

Book and newspaper are available on the webshop and on bookstore Konst-ig.


The project was a research project partially funded by the KU funds from the College of Arts and by project grants from the Arts. It was exhibited in 2013 at the College of Arts and has also appeared in Falkenberg Museum, the Form / Design Centre in Malmö and the Design Museum in Helsinki. With the text "Eat, buy, sleep, die" also contributed Susanne Helgesson. Lena Nilsson with the essay "Evil deeds" and Julia Hederus with reportage "North Korea does not jeans."

BAROLO & A BRAVE PRODUCTION

..........................................................................................................................................................................................................................................


Uppslaget visar exempel ur det modereportaget "Worn Out" samt "Still Life" som gjordes utav Militza Monteverde Vera, Viktoria Cleverby och Lisa Nilsson. Foto: Knotan.


The spread shows an example of the fashion reports "Worn out" and "Still Life" done by Militza Monteverde Vera, Viktoria Cleverby och Lisa Nilsson. Photo: Knotan.